tot volgend jaar !!!
40ste EDITIE 2016
Reglement
 
     Artikel 1
Het doel van de 'recreatieve' wedstrijd is zoveel mogelijk ronden te rijden of te stappen op het parcours gedurende 24 uur. De ronden worden door de wedstrijdleiding elektronisch opgeteld. Elke ploeg krijgt 1 aflossingschip. De deelnemer in wedstrijd moet die chip steeds bij zich hebben. Er mag dus maximum 1 renner per ploeg in wedstrijd zijn (niet geldig voor categorie C, de lolploegen). Stayeren is enkel toegestaan door renners die op dat moment in wedstrijd zijn en in het bezit zijn van hun aflossingschip. Het is verplicht te wisselen in een speciaal voorziene wisselzone ter hoogte van het jeugdcentrum. Deze wisselzone is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers, strikt verboden voor alle andere personen. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden, op risico van diskwalificatie. De frequentie van de aflossingen wordt bepaald door de deelnemers zelf. Bij het niet meenemen van de chip of bij verlies onderweg telt de ronde niet mee voor het klassement. De detectie van de elektronische chip gebeurt max. op wielhoogte. De renner moet zelf verzekeren dat de ronde gedetecteerd wordt door het signaal. Indien er geen registratie meer is, moet onmiddellijk de organisatie worden verwittigd. Aan het eind van de wedstrijd wint de ploeg met het meeste aantal afgelegde ronden in 24 uur. Bij gelijk aantal ronden zal de sprint beslissen.

        Artikel 1 bis
De tijd van elke ploeg zal worden geregistreerd. De louter informatieve rangschikking is te volgen tijdens het evenement. Iedereen aanvaardt de werking van dit systeem en discussies zijn uitgesloten. Deze rangschikking komt op onze website evenals de genomen foto's.

        Artikel 1 ter
De “24 uren van Welle” is een gezellig, leuk, sportief opgevat fietsevenement voor recreanten in groep. De deelnemers mogen geen wedstrijdlicentie bezitten bij een internationale of nationale wielerbond. Wanneer blijkt dat een deelnemer over een dergelijke licentie beschikt, wordt deze en diens ploeg gediskwalificeerd en uit de koers gezet tijdens of na de wedstrijd.
 
    Artikel 2
Vooraf inschrijven is verplicht (zie rubriek inschrijvingen). Er is op geen enkele manier teruggave van inschrijvingsgeld na 12/09/16 te verkrijgen. Bij vroegere annulatie wordt er €25 administratiekosten afgehouden, de rest van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. De (vervroegde)inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op reknr. BE46 0016 4899 3936.
Wanneer één of meerdere deelnemers van een ploeg zich zouden terugtrekken na de inschrijving, dan moet de organisatie daarvan op de hoogte worden gesteld. Indien er geen vervanging komt, wordt de betrokken financiële deelname niet teruggestort.

     Artikel 3
Elke ploeg is verplicht om max. (mits wijziging) 5 uur een kruispunt te laten bewaken door vrienden, familie of door de deelnemers zelf, ouder dan 18 jaar. De ploegverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de goede opvolging en aanwezigheid van de seingever(s) op het toegewezen kruispunt en tijdstip dat zal kenbaar gemaakt worden ten laatste op maandag 12 september 2016. De ploegverantwoordelijke moet ten laatste op 14 sept. de na(a)m(en) met geboortedatum van de seingever(s) e-mailen naar info@24urenvanwelle.be.
Bij het niet navolgen zal de volledige ploeg buiten koers gezet worden en zal u verboden worden de volgende editie deel te nemen. De seingever(s) moeten strikt het verkeersreglement en de richtlijnen navolgen opgegeven door de organisatoren en verplichten zich ertoe de organisatie onmiddellijk te verwittigen indien er verkeersinbreuken worden vastgesteld.

        Artikel 3bis
Het is ten strengste verboden als seingever om alcoholische dranken te nuttigen! Op het kruispunt geldt een absolute nultolerantie voor wat betreft alcoholische dranken.  In samenspraak met de politiediensten (lokale politie Denderleeuw-Haaltert) gaan deze meteen over tot het uitschrijven van een proces-verbaal. Deze persoon zal niet langer het kruispunt mogen bewaken. Als het kruispunt niet meer bewaakt wordt, leidt dit tot diskwalificatie van de volledige ploeg.

   Artikel 4
De ploegen van de 24 uur wedstrijd verbinden er zich toe het uitgestippelde parcours te respecteren. Deelnemers die het parcours niet rijden volgens de opgelegde weg zullen gepenaliseerd worden (annulering van de betreffende ronde) en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Bij herhaling zal de hele ploeg buiten de wedstrijd worden gezet zonder mogelijk verhaal. De organisatie heeft de mogelijkheid controles op het parcours uit te voeren. Respect voor alle deelnemers (trage of snelle) is noodzakelijk. Inhalen mag enkel indien dit zonder gevaar voor de voorligger kan. Ongehoord rijgedrag zal worden gesanctioneerd.

     Artikel 5
- Elke ploeg bestaat uit maximum vier renners, met uitzondering van de alone riders (alleen) en de vrouwenploeg die vijf renners mag tellen.
- De minimum leeftijd is 15 jaar op 17 september 2016.
- Elke ploeg moet voorzien in 1 meerderjarige ploegverantwoordelijke, bereikbaar op mobiele telefoon (GSM) gedurende de gehele duur van de wedstrijd (dit vanaf zaterdag 15 uur tot en met zondag 16 uur).
- Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen. De ploegverantwoordelijke geeft bij de inschrijving zijn akkoord dat eventuele minderjarige deelnemers toestemming hebben van ouders/voogd. De ploegverantwoordelijke blijft in elk geval verantwoordelijk voor deze deelnemer(s)! De organisatie kan in geen enkele vorm van welke aard dan ook verantwoordelijk worden gesteld!
- Elke ploeg is verplicht om max. (mits wijziging) 5 uur een kruispunt te (laten) bewaken door vrienden, familie of door de deelnemers zelf, ouder dan 18 jaar.

     Artikel 6
De deelnemers worden van elkaar onderscheiden door rugnummers. Deze moeten ten alle tijden hoog op de rug en heel goed zichtbaar bevestigd zijn. Vanaf zonsondergang (of op bevel van de organisatoren) zal fietsverlichting verplicht worden. Wij vragen een degelijke verlichting vooraan en achterop een rood licht. Wanneer de lichten niet functioneren, kunnen de organisatoren beslissen om de rondes niet verder in aanmerking te nemen.

     Artikel 7
De fietsen der deelnemers moeten conform de wegcode zijn en kunnen onderworpen worden aan politiecontrole voor de wedstrijd. De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren. Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat melden aan de ploeg die onmiddellijk het gevaar moet verhelpen, op straffe van uitsluiting. De max. breedte van karren bij lolploegen mag niet groter zijn dan 1,5 meter om een veilige doorgang te waarborgen van de renners.

     Artikel 8
Het dragen van een valhelm is verplicht in categorieën A, B, D, F en G en aan te raden in categorie C.
Het dragen van een helm is verplicht tijdens de hele duur van de 24 uurs race. Na een eerste waarschuwing zullen de rondes die men doet zonder helm niet meegeteld worden. Bij herhaling kunnen de organisatoren beslissen om de volledige ploeg uit te sluiten.

    Artikel 9
De bandendikte (breedte van het rijvlak) voor mountainbikers is vastgelegd op minimum 1.9 inch met bandenprofiel, slicks zijn ten strengste verboden. Wat er op de band geschreven staat, telt. Mountainbikeploegen die niet voldoen aan deze voorwaarde, worden in het klassement ondergebracht bij de A-ploegen.  
Met “bandenprofiel” betekent dat volledig kale banden (zonder één enkele groef, dus zonder profiel) verboden zijn voor mountainbikers, maar vanaf er een groef in de band is (hoe klein ook) spreken we van een profiel. Slicks met groeven worden dus wel toegelaten.

    Artikel 10
- Alle deelnemers zijn verplicht zich als gewone weggebruikers te gedragen en aldus het verkeersreglement te volgen. De organisatie zal trachten van de gemeente-instanties te bekomen dat op het parcours een volledig parkeerverbod en eenrichtingsverkeer geldt. Op de meeste kruispunten staan seingevers om het aankomend verkeer te stoppen. Deze seingevers geven de deelnemers voorrang, maar voorzichtigheid is steeds aanbevolen. Op alle onbewaakte kruispunten gelden de normale voorrangsregels en het politiereglement.
- De verschillende categorieën hebben totaal andere verwachtingen en doelstellingen bij deze wedstrijd. Zij mogen elkaar niet hinderen en moeten elkaar de vrije toegang tot het parcours verlenen.
- Elke deelnemer aanvaardt het volledig wedstrijdreglement bij de ondertekening van het inschrijvingsformulier, maar dit reglement vervangt in geen opzicht enig bestaand gemeente- en/of politiereglement. De deelnemer kan zich dus ook nooit beroepen op zijn deelname aan de wedstrijd indien de politiediensten een overtreding vaststellen. De organisatie kan ook in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
- Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcoholische dranken (geïntoxiceerd) en/of onder invloed van geestesverruimende middelen (drugs) zich met de fiets op het parcours (de openbare weg) te begeven op straffen van de politie.

     Artikel 11
In geval van pech of technische gebreken aan de fiets van de deelnemer in wedstrijd zijn er twee mogelijkheden :
- De deelnemer neemt (met of zonder fiets) de kortste weg naar het aflossingspunt. De ronde telt niet mee voor het klassement.
- De deelnemer vervolgt het reglementaire parcours, met zijn of een andere fiets en op eigen kracht. Na controle bij de seingevers zal de ronde meetellen voor het klassement.

     Artikel 12
Alhoewel een verzekering lichamelijke ongevallen en BA is inbegrepen bij het inschrijven wordt een dekking door familiale verzekering alsmede een persoonlijke ongevallenverzekering sterk aanbevolen.
Bij een ongeval op het parcours of bij het aanrichten van schade aan derden, is men verplicht onmiddellijk de wedstrijdleiding in te lichten. Na afloop van de wedstrijd worden geen ongevallen- en/of schadeaangiftes meer aanvaard. De organisatie deelt de deelnemers mede dat er een medische kostenverzekering werd afgesloten ten behoeve van alle deelnemers en dit voor de duur van de wedstrijd. De waarborg is verworven binnen de perken van de Algemene voorwaarden. De deelnemers worden bij naam via listing, door de organisatie overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij. De deelnemers worden attent gemaakt dat ze persoonlijk aansprakelijk blijven voor de schade berokkend aan derde personen en waarvoor hun aansprakelijkheid weerhouden werd cfr. art. 1382 tot 1386bis van het Burgelijke wetboek.
De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn tent, caravan of mobilehome.

     Artikel 13
Elke ploeg krijgt een kampeerplaats ter beschikking (max. 5x6 meter) op de campingweide, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Deze weide is toegankelijk op vrijdag van 17u00 tot 20u00, op zaterdag vanaf 10u en dient ontruimd te zijn op zondag 19u. De camping is autovrij, is enkel toegankelijk voor deelnemers en NIET voor bezoekers. Stilte wordt vereist tussen zaterdag 22u en zondag 8u. Overnachten ken enkel in tenten, caravans of mobilehome's (dubbelwandige benzinetank) en dus niet in bestelwagens of personenwagens omwille van de brandveiligheid! Elke ploeg is verantwoordelijk voor het ordelijk en netjes achterlaten van de campingplaats. Er zijn vuilzakken én afvalcontainers voorzien. Een beperkte hoeveelheid elektriciteit is beschikbaar. Dit voor het opladen van gsm’s, verlichting, etc... Grootverbruikers worden niet toegestaan. Kamperen is volledig op eigen risico. De organisatie kan nooit of te nimmer op enige wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële en/of lichamelijke schade.

     Artikel 14
Op vrijdag 16 september is er om 20 uur in het Jeugdcentrum Pingie een briefing voor alle ploegverantwoordelijken (verplichte aanwezigheid). Op deze briefing worden de laatste richtlijnen meegegeven, de rugnummers, aflossingsring overhandigd en het definitieve parcours medegedeeld. Bij verlies van de elektronische chip zal een boete van 100 euro worden aangerekend, deze ring moet onmiddellijk na de wedstrijd worden ingeleverd (witte uitslagtent).

     Artikel 15
Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Daarom verwachten de organisatoren van iedereen een fair gedrag. Op elk gedrag dat door de organisatie als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie en eventueel uitsluiting van de gehele ploeg. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goed verloop van het evenement.
De wedstrijdleiding zal regelmatig controle uitvoeren op het parcours om eventuele inbreuken op het reglement vast te stellen en het vlotte verloop van de wedstrijd te garanderen. De organisatie spreekt eventuele sancties uit. Er zullen straffen worden uitgedeeld bij overtreding van het reglement aan de betrokken ploeg, in verhouding met de zwaarte van de inbreuk.

     Artikel 16
Het gebruik van spierversterkende en illegale prestatiebevorderende middelen is verboden. Er kan een dopingcontrole worden uitgevoerd door de Vlaamse Gemeenschap. Bij een positieve dopingtest zal de renner, samen met zijn volledige ploeg, gediskwalificeerd worden. Hetzij tijdens de wedstrijd, hetzij op de prijsuitreiking.

     Artikel 17
Door deelname verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en er zich akkoord mee te verklaren. Het reglement kan door de organisatie in de loop van het jaar worden aangepast. Dit is geen wielerwedstrijd. De deelnemer aanvaardt dat bij inbreuk van zijnentwege, hij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor de door hem ontstane schade en ongevallen. De deelnemer erkent dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor mogelijke ongevallen en diefstallen. De deelnemer verklaart in eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert. De deelnemer verklaart deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.

                         De Inrichters